ONZE METHODES

 

Op onze school vinden kinderen een rijke leeromgeving,
waardoor ze op allerlei gebieden worden uitgedaagd om te spelen,
te leren, te onderzoeken en te ontdekken.

Op De Hobbitstee werken we met de volgende methodes om ons onderwijs vorm te geven.

Groep 1/2:

In de kleutergroepen wordt gewerkt met Kleuterplein, een thematische methode, waarin alle ontwikkelingsgebieden (taal, sociaal-emotionele ontwikkeling, rekenen, denkontwikkeling, beginnende geletterdheid, muzikale, expressieve en motorische ontwikkeling) aan de orde komen. We spreken van een beredeneerd aanbod in de kleutergroepen, alle doelen en tussendoelen die aansluiten bij de werkwijze in groep 3 komen binnen Kleuterplein aan bod. Dit alles wordt aangeboden in een rijke leeromgeving in de lokalen en veel aandacht voor het spel van de kleuter. Binnen dat spel doen kinderen ervaring op over de sociaal culturele wereld om hen heen. Kinderen leren veel van het nadoen van de ‘grote mensenwereld’. B.v. spelen dat je een camping beheert en dat je afspraken moet maken met de gasten, dat je reserveringen moet opschrijven in je agenda etc. De thema’s binnen kleuterplein richten zich op de wereld om de kleuter heen en op de seizoenen. Op school krijgt het kind ook de gelegenheid om zich buiten uit te leven. De zandbak is daarbij onmisbaar, verder is er klim- en klautermateriaal en zijn er fi etsen, karren, kleden, enz. Binnen in het speellokaal geven wij spellessen met klein materiaal, bijv. hoepels, ballen, linten, pittenzakken, enz.

                                                          

Groep 3 t/m 8:


LEZEN

De kinderen leren in groep 3 lezen met Lijn 3. Het technisch lezen loopt vanaf groep 3 tot en met 8. Wij werken op school met het voortgezet technisch lezen Station Zuid vanaf groep 4 tot en met groep 8. Iedere schoolochtend of middag start met niveau lezen. Dit betekent dat alle kinderen boeken lezen die aansluiten bij hun eigen (AVI)niveau. Zo leest ieder kind op zijn of haar niveau en dat geeft goede resultaten. Er is voldoende mogelijkheid tot individueel lezen van boeken uit de schoolbibliotheek. Er is een bibliotheek in school die leesplezier en leesbeleving bevordert. Bovendien worden er regelmatig boeken in de bibliotheek van Leerdam gehaald. Verder wordt er aandacht besteed aan het begrijpend en studerend lezen. Hiervoor hanteren we de methode Nieuwsbegrip Goud. Bovendien worden verschillende teksten uit de methoden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek gebruikt voor woordenschat ontwikkeling en begrijpend en studerend lezen.

                                                                  


TAALONDERWIJS

Ons taalonderwijs bestaat uit oefeningen voor de woordenschat, de spelling en grammatica, het stelonderwijs en de taalbeschouwing. In groep 7 en 8 komen bepaalde onderdelen van ontleden aan de orde. In groep 4 tot en met 8 werken wij vanaf het schooljaar 2018-2019 met de methode Staal. Staal werkt volgens de methode van José Schraven.


SCHRIJVEN

De kinderen leren schrijven aan de hand van de schrijfmethode Klinkers. We starten met schrijven na de kerstvakantie in groep 3 omdat wij het aanvankelijk leesproces voldoende tijd en energie willen geven en de kinderen dus in januari van ieder schooljaar ook de motorische vaardigheid van het schrijven gaan leren. Lezen en schrijven zijn twee hele verschillende vaardigheden die veel van de kinderen vragen. We starten in groep 3 met het schrijven met een driekantig potlood en vanaf groep 4 krijgen alle kinderen een vulpen van school om netjes mee te leren schrijven. Wij blijven het handschrift oefenen, omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen goed blijven schrijven.


REKENEN/WISKUNDE

We gebruiken de methode Pluspunt op school. Naast de toetsen die in de methode staan, nemen wij twee maal per jaar een toets af van het CITO leerlingvolgsysteem. We kijken dan of de kinderen voldoende vorderingen maken. Thuis kunnen de kinderen oefenen met Ambrasoft, een digitaal oefenprogramma.


WERELDORIËNTERENDE VAKKEN

Wereldoriëntatie komt niet alleen tot uiting in de verschillende vakken, maar is vaak verweven in de dagelijkse lesstof. Het komt bijvoorbeeld aan de orde bij klassengesprekken, bij schooltelevisielessen, bij het maken van werkstukken en bij het bespreken van het actuele nieuws. Wij werken met de geïntegreerde methode in de groepen 1 t/m 8: Blink Wereld.
Culturele Ankers: groep 1 t/m 8 werkt om het jaar aan Culturele Ankers; een project over Glas, wat in iedere groep op een andere manier aan bod komt.
Het Erfgoedspoor Leerdam biedt de kinderen van onze school de mogelijkheid om kennis te maken met de geschiedenis en de culturele waarden van hun eigen directe omgeving. D.m.v. gastlessen en excursiesmaken worden zij zich bewust van de totstandkoming van hun stad en omgeving zoals deze door de geschiedenis heen gevormd is tot de situatie van nu.
Actief Burgerschap is ingebed in de lessen. We willen dat kinderen van onze school zich ontwikkelen als sociale en maatschappelijk bewuste, kritische burgers.

         

                      


VERKEER

De kinderen van groep 7 doen mee aan het verkeersexamen. Het examen bestaat uit een theoretisch gedeelte, dat op school wordt afgenomen en een praktisch gedeelte waarvoor in Leerdam een parcours wordt uitgezet. In schooljaar 2017-2018 zijn wij gestart met de methode School op Seef.


CREATIEVE VAKKEN

Voor de creatieve en expressieve vakken gebruiken wij de methode Moet je doen. Deze methode heeft een onderverdeling in tekenen, handvaardigheid, muziek en drama. Deze vakken brengen evenwicht in het lesprogramma. Niet alleen de ontwikkeling van het verstand, maar ook die van de creativiteit en het gevoel is naar onze mening van groot belang. De technieken, die nodig zijn om de creativiteit te ontwikkelen, krijgen ruimschoots de aandacht. De groepsleerkracht verzorgt de lessen voor de creatieve vakken handvaardigheid en tekenen. Er worden ook gastlessen verzorgd door een muziekdocente in groep 5 onder schooltijd en verder in het jaar als buitenschoolse activiteit. Dit bijvoorbeeld ook door de Popschool Leerdam. Datzelfde gebeurt met toneellessen in groep 4. Ook voor deze lessen komt een dramadocente onder schooltijd en vervolgens kunnen kinderen hier mee verder gaan als buitenschoolse activiteit.


BEWEGINGSONDERWIJS

In groep 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Bij goed weer spelen wij op het schoolplein. Bij minder goed weer gymmen de kleuters in het gymlokaal. Er zijn diverse materialen voor bewegingsonderwijs op school aanwezig. Gymmen doen wij in gymkleding en gymschoenen. Kleuters hebben allemaal hun gymschoenen en gymkleding op school. Iedere vakantie gaat het mee naar huis, zodat de kleding gewassen kan worden en ook meten van gymschoenen een paar keer per jaar is erg handig bij snel groeiende voeten. De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen gymles in de sportzaal van de Lingebolder. Een aantal leerkrachten is niet bevoegd om deze lessen te geven, deze leerkrachten worden tijdens de gymles vervangen door collega’s van school die wel een bevoegdheid hebben. Wij werken met de methode Bewegen Samen Regelen. In heel de gemeente Leerdam is deze methode geïntroduceerd door SamenDoen. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen gym-kleding en gymschoenen bij zich hebben. 


ENGELS

We werken met de methode Blink Engels om aan de Engelse taalontwikkeling te werken. Deze methode is voor de groepen 3 t/m 8 en zo komen jonge kinderen spelenderwijs in aanraking met de Engelse taal.  


COMPUTERONDERWIJS

Het onderwijsprogramma vraagt om een regelmatig gebruik van computers om te oefenen met lesprogramma’s. Vanaf groep 3 heeft ieder lokaal minstens 6 computers en een digitaal schoolbord. Er is software aanwezig waarmee de kinderen taal-, spelling-, reken- of leesvaardigheden kunnen oefenen. Tevens zetten wij de computer in bij het oefenen naar aanleiding van specifieke leerproblemen. In groep 1/2 zijn 2 computers beschikbaar.
Wij werken dan met speciale hulpprogramma’s. Kinderen kunnen ook sommige programma’s thuis oefenen met een speciale (op het kind toegeschreven) inlogcode. In de bovenbouw werken wij ook aan het leren tekstverwerken. De kinderen maken regelmatig taaloefeningen op de computer. Daarnaast leren ze zinvol gebruik te maken van het internet en om te gaan met de gevaren van het internet. Ieder jaar doen de groepen 7 en 8 ook mee aan de Week van de Mediawijsheid.


GEESTELIJKE STROMINGEN

De groepsleerkracht geeft informatie over de wereldgodsdiensten. Ook is er aandacht voor geestelijke stromingen in combinatie met Actief Burgerschap.


SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING

Alle groepen werken met de Kanjertraining. De kinderen leren hoe je met elkaar omgaat in een groep. Ze leren naar elkaar luisteren, maar ook hun gevoelens te uiten. Het is belangrijk om naast de cognitieve vakken zoals taal, lezen en rekenen, aandacht te besteden aan het sociaal-emotionele aspect evenals vriendschappen en gevoelens. Wij monitoren ieder halfjaar de sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale veiligheid van de leerlingen.