-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden bij onze school, maak dan een afspraak met de directeur, Cornélie Bogerd. Tijdig aanmelden stellen wij op prijs in verband met het maken van de groepsindeling. De Hobbitstee kent geen toelatingseisen, onze school is voor ieder kind toegankelijk.

 

Adressen

Het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van onze school vindt u hier. De mailadressen van het team kunt u vinden onder de optie Hobbitstee in het menu en vervolgens in het submenu de optie team. 

  

Afscheid groep 8

De leerlingen van groep 8 nemen aan het einde van het schooljaar afscheid van De Hobbitstee. Voor deze kinderen organiseert de school een driedaags schoolkamp en een afscheidsavond. De leerlingen verzorgen samen met de leerkrachten de eindmusical. Voor de kinderen van groep 1, 2 en 3 worden de musicalliedjes gezongen op het podium in de hal. De leerlingen van groep 4 t/m 7 gaan 's middags naar de generale repetitie in Het Dak op de dag van de eindmusical. Diezelfde avond voeren de leerlingen de musical ook op voor hun ouders en andere belangstellenden.

 

Afscheid nemen

Vooral jonge kinderen hebben soms moeite met afscheid nemen van hun ouders. Beperk daarom de tijd dat u in het lokaal bent en hou het moment van afscheid zo kort mogelijk. Zo krijgen de kinderen de ruimte om de dag rustig te beginnen en raken ze het snelst gewend. Kinderwagens en buggy’s kunnen alleen in het ruime gedeelte van de hal worden geparkeerd of buiten. Dus niet in het lokaal of de gang. Zie ook Schooltijden.
 


 Bereikbaarheid ouders

Soms is het nodig dat de school contact opneemt met ouders. Laat daarom bij de docent van uw kind een telefoonnummer achter waarop u overdag bereikbaar bent en geef veranderingen in uw gegevens tijdig door aan de locatieleiding, Cornélie Bogerd of verander uw contactgegevens in de app van Parro. Voor in het halletje kunt u een formulier vinden waar u uw gegevens op aan kunt passen. Ook kunt u het formulier hier printen.

 

Bestuur

Onze school valt onder het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden (O2A5). Deze stichting wil de afzonderlijke krachten van de aangesloten scholen bundelen om zo een extra bijdrage te leveren aan het onderwijs. Samen staan de scholen sterk voor openbaar basisonderwijs, dat voor ieder kind toegankelijk is.

De dagelijkse leiding is in handen van directeur-bestuurder, dhr. Bert van der Lee. Hij geeft samen met twee regiodirecteuren leiding aan de scholen. Bovendien geeft hij leiding aan het stafbureau. De scholen van O2A5 zijn georganiseerd in clusters onder leiding van clusterdirecteuren. In Leerdam zijn Jan Donga, Gina Mimpen, Lonetta Pieters en Cornélie Bogerd clusterdirecteuren. Jan Donga heeft de eindverantwoordelijkheid over het cluster Leerdam. 

Cornélie is op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig.  Voor vragen kunt u altijd bij haar terecht: (0345-614977) of mailen (cbogerd@o2a5.nl). 

 

Bibliotheek in de school

De Hobbitstee heeft een bibliotheek in de school. De schoolbibliotheek is vooral gericht op leesplezier en leesbeleving. Via een onderzoek hebben we bekeken welke boeken, tijdschriften en strips favoriet zijn bij de kinderen en kan er naar hartenlust worden gelezen in de bibliotheek in de hal. Ook is er in alle groepen een grote collectie boeken aanwezig, die we regelmatig aanvullen met wisselcollecties van de bibliotheek Leerdam.

 

Bouwcoördinatoren

Onze school heeft naast de directeur en de zorgcoördinatoren ook twee bouwcoördinatoren die de organisatorische zaken in een  bouw aansturen. De bouwcoördinator voor de groepen 1, 2 en 3 (onderbouw) is Renee van der Leeden-van der Lee en voor de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 (bovenbouw) is dit Wendy Biemans-Niesthoven.

 

Buitenschoolse activiteiten

De Hobbitstee staat midden in de samenleving. Daarom doen wij mee aan verschillende buitenschoolse activiteiten zoals het schoolvoetbaltoernooi, de Glasstadmars, de Leerdamse Kunstvierdaagse en de Boomplantdag. De school organiseert ook drama/toneellessen en muzieklessen, maar ook doen we mee aan acties voor goede doelen. Deze activiteiten zijn opgenomen in ons plan actief burgerschap op De Hobbitstee.

 

Buitenschoolse Opvang (BSO) 

Zie Stichting Kinderopvang Centraal Nederland (SKCN).
 
Cito-toets

Zie Toetsen.

 

Communicatie

De Hobbitstee wil helder communiceren met ouders. De nieuwsbrief, de website en e-mail zijn belangrijke kanalen om snel met ouders te kunnen communiceren.

 

Conciërge

Jacqueline Wijk is de conciërge van de Hobbitstee. Zij werkt op maandag- en vrijdagochtend. Zij vervult allerlei huishoudelijke, administratieve en onderhoudstaken. 

 

Contact

Klik hier voor de contactgegevens van onze school. Zie ook: Bereikbaarheid ouders.

 

Cultuureducatie

Cultuureducatie is voor de Hobbitstee een belangrijk onderdeel in het lesprogramma. In het Beleidsplan Cultuureducatie 2014-2018 kunt u lezen hoe we cultuureducatie vormgeven. U kunt hier het beleidsplan downloaden.
 

Directeur

Sinds 1 augustus 2019 is Cornélie Bogerd clusterdirecteur van alle openbare en bijzonder neutrale scholen binnen de gemeente Leerdam. De clusterdirectie heeft de verantwoording over alle openbare en bijzonder neutrale scholen binnen onze gemeente. 

Cornélie:

Bellen (0345-614977) of mailen (cbogerd@o2a5.nl). 

 

Dramalessen

In samenwerking met La Troupe volgen de leerlingen van groep 4 dramalessen. Na 10 lessen is er een voorstelling voor ouders en andere belangstellenden. Na deze periode kunnen kinderen zich inschrijven voor toneellessen als buitenschoolse activiteit. Ook deze lessen worden afgesloten met een eindvoorstelling. Zie ook Buitenschoolse activiteiten. Dit project wordt gesponsord door het Bert van Voordenfonds. Kijk hier voor meer informatie over La Troupe.

 

 Eten en drinken

Voor de prestaties van een kind is goede en gezonde voeding erg belangrijk. Op school kunnen de kinderen tijdens de korte pauze in de ochtend iets drinken en eten we fruit of groenten als gezond tussendoortje. Dat gebeurt in de klas en meestal wordt er dan voorgelezen of wordt er bijvoorbeeld naar het Jeugdjournaal gekeken. De meeste kinderen krijgen hiervoor een tasje of rugzakje van hun ouders mee. 

De kinderen die tussen de middag op school overblijven, nemen hun eigen broodtrommel en drinken mee. Liefst geen boterhamzakjes of andere wegwerpverpakkingen. Zie Overblijven.

 

Excursies

Voor alle groepen bestaat de mogelijkheid om een excursie te doen. Voorbeelden zijn: een bezoek aan de bibliotheek, het politiebureau, het bos of aan een museum. Excursies vinden veelal plaats in de omgeving van de school en hebben een cultureel/educatief karakter.


 Fietsen / steppen etc.

In verband met het beperkte aantal parkeerplaatsen en de verkeersveiligheid vragen wij u om uw kind(eren) zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar school te laten gaan. De fietsen worden naast elkaar in de fietsenstalling aan de zijkant van de school gezet. Kinderen uit groep 7 en 8 controleren of alle fietsen netjes zijn gestald. Op het schoolplein mag niet worden gefietst i.v.m. de veiligheid of het storen van andere leerlingen. Ook stepjes blijven buiten staan, naast of in het fietsenrek. Het is niet de bedoeling dat ze in de hal of in de gang worden geparkeerd, evenals skateboards, rollerskates etc.

 

Fruit

In het kader van gezonde voeding nemen we iedere dag groenten of fruit mee als tussendoortje.
  


Gesprek met leerkracht

Het is altijd mogelijk om met de leerkracht over uw kind te praten na schooltijd. Het is raadzaam om een afspraak te maken zodat u beiden goed voorbereid aan het gesprek begint. Gesprekken aan het begin van de schooldag zijn erg storend, korte mededelingen kunnen natuurlijk wel. De leerkrachten van de onderbouw werken met een speciaal schrift waarin u korte berichten kwijt kunt, bijvoorbeeld dat uw kind tussen de middag overblijft, die dag niet naar de BSO gaat, et cetera.

Contact opnemen met een leerkracht kan ook via e-mail. Klik hier voor de mailadressen.

 

Glasstadmars

Op De Hobbitstee is een werkgroep van ouders die ieder jaar de Glasstadmars regelt.

 

Groepsindeling

Ieder jaar wordt voor de zomervakantie de groepsindeling voor het nieuwe schooljaar gemaakt. Kijk voor meer informatie onder het tabblad over de school bij groepsindeling.

 

Gymlessen

De kinderen van groep 1 en 2 gymmen in het speellokaal op school. Hun gymschoenen, liefst zonder veters, blijven op school. Vergeet niet om in beide schoenen de naam van uw kind te schrijven.

De kinderen van groep 3 t/m 8 gymmen in de gymzaal van de Lingebolder, Koningin Emmalaan 84 in Leerdam. Zij lopen daar onder begeleiding van de leerkracht naartoe. De sportkleding en -schoenen nemen de kinderen mee in een aparte tas. Graag willen we dat uw kind gymschoenen met een harde zool meeneemt. Controleer regelmatig of uw kind de gymschoenen nog past. De gymlessen worden gegeven door de groepsleerkrachten die een bevoegdheid voor gymlessen hebben. Soms wordt er ook lesgegeven door trainers van sportclubs uit Leerdam, zie Sportcarrousel. Klik hier voor het gymrooster.
 

Hoofdluis

Wij werken op De Hobbitstee met een hoofdluisprotocol. Na iedere vakantie organiseert de klassenouder de controle van de kinderen op hoofdluis. Indien een kind hoofdluis heeft worden de ouders door de leerkracht of directie geïnformeerd, met het verzoek het kind op te halen en te behandelen. Pas daarna kan het kind weer naar school. Zijn er meerdere gevallen in een groep. Dan krijgen alle ouders bericht van het feit dat er meerdere gevallen van hoofdluis zijn geconstateerd en dat alertheid is geboden. Klik hier voor meer informatie over het voorkomen en bestrijden van hoofdluis.

 

Huiswerk

Hier vindt u het huiswerkbeleid van onze school.

 

Info Hobbitstee

Eens per maand verschijnt de nieuwsbrief Hobbitnieuws. Daarin staan actuele nieuwsberichten en de agenda. De info wordt via de e-mail verzonden. Ook kunt u ze hier vinden en hangt de laatste info op het prikbord naast de deur van het lokaal van uw kind.

 

Informatieavond

Aan het begin van ieder schooljaar is er een informatieavond voor ouders. De informatieavonden worden via de agenda op deze website en de nieuwsbrief aangekondigd. Sinds 2018 is er een nieuwe draai gegeven aan de informatieavond. Het is niet alleen een informatieavond, maar ook een informeel samenkomen tussen ouders en leerkrachten, genaamd de open avond. 

 

Inschrijven

Zie Aanmelden.

 

Inspectie van het onderwijs

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en moet zich verantwoorden over de resultaten. Het gaat hierbij om de resultaten in brede zin; krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit, voldoen scholen aan wet- en regelgeving, en hebben ze hun financien op orde? De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop toezicht. Het post- en bezoekadres van de Inspectie van het Onderwijs is: 

Locatie Tilburg, Spoorlaan 420, 5038 CG Tilburg. 

Postbus 88, 5000 AB Tilburg, telefoon: 088-6696060.

Kijk voor meer informatie op www.onderwijsinspectie.nl

 

Intern begeleider

De intern begeleider op de Hobbitstee wordt ook wel een zorgcoördinator genoemd. Christel van Dijk-Bongers is formeel aangesteld als zorgcoördinator op school. Zij coördineert de leerlingenzorg in de breedste zin van het woord. Ze ondersteunt leerkrachten met de groepsplannen in de klas, ondersteunt bij vragen over een individuele aanpak van kinderen, neemt toetsen af en coacht leerkrachten om hun vaardigheden te verbeteren. Ook heeft de zorgcoördinator regelmatig gesprekken met leerlingen die zorg nodig hebben of die tegen problemen aanlopen in de klas of daarbuiten. Christel is op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig op de Hobbitstee. 
 


 Kamp

Groep 8 gaat aan het eind van het schooljaar op schoolkamp ter afsluiting van de periode op de basisschool. Het kamp duurt drie dagen en twee nachten. Ouders en kinderen ontvangen een uitgebreid programmaboekje van het kamp.
 

Kanjertraining

Wij werken op school met de ‘Kanjertraining’. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. De afspraken die we bij de Kanjertraining maken: we helpen elkaar, we vertrouwen elkaar, niemand is zielig, niemand speelt de baas, niemand lacht uit.

Vindt u het leuk thuis met de Kanjertraining aan de slag te gaan? Dan is het mogelijk om het boek Kanjertraining voor ouders aan te schaffen. Hierin wordt het project uitgelegd, handige tips gegeven en voorbeelden die toegepast kunnen worden in de opvoeding. Het boek kost circa € 20,- en is verkrijgbaar via de webshop op de website www.kanjertraining.nl.

 

Kerstviering

Het kerstfeest is een belangrijke gebeurtenis op school. De school is in deze periode prachtig versierd. De ouderraad zorgt ieder jaar weer voor een gezellige kerstmarkt en de kinderen hebben een gezellige avond in hun klas. 

 

Kinderboekenweek

Ieder jaar in oktober besteden wij ruimschoots aandacht aan de Kinderboekenweek. In alle groepen wordt gewerkt aan het thema van de Kinderboekenweek, de boeken die in de prijzen zijn gevallen, worden aangeschaft voor de groepsbibliotheek en er wordt overal veel voorgelezen, gelezen en aan boekpromotie gedaan. Dan kan door een schrijver of illustrator uit te nodigen, maar ook door een gezamenlijk startmoment te kiezen bijvoorbeeld met een voorstelling. 

 

Klachtenregeling

Wij doen er op onze school alles aan om een goede relatie te onderhouden met ouders en leerlingen. Toch kan het zijn dat u het niet eens bent met iets dat op school gebeurt of een situatie als onveilig ervaart. Het is belangrijk dat u dit in eerste instantie aangeeft bij de leerkracht van uw kind, hij of zij staat in de meeste gevallen het dichtst bij de oplossing staan. Kunt u het probleem niet bespreken met de leerkracht, dan kunt u zich richten tot de clusterdirectie. Over het algemeen komen we er samen uit.  

Als het toch niet lukt de situatie op te lossen of als het probleem te moeilijk is om er op school over te praten, kunnen ouders en leerlingen contact opnemen met de schoolcontactpersoon. Hij of zij geeft aan welke stappen gezet kunnen worden. U vindt de gegevens van de contactpersoon in de schoolgids. 

Zijn bovenstaande stappen niet toereikend, dan kan contact opgenomen worden met het bestuur van O2A5. Zo nodig wordt er een klacht ingediend. De klachtenregeling vindt u hier

 

Klassenouder

Iedere klas heeft een klassenouder. Deze ouder is het aanspreekpunt voor de docent en hij/zij zorgt ervoor dat mededelingen of vragen van de docent bij alle andere ouders terechtkomen. Hiervoor is het handig als alle ouders aan het begin van ieder schooljaar hun e-mailadres en andere contactgegevens doorgeven aan de leerkracht. Dat kan via het formulier Contactgegevens ouders. Klik hier voor het formulier.

Leerkrachten

Klik hier voor de persoonlijke verhalen en de foto's van onze leerkrachten, de directie en medewerkers. Ook vindt u hier hun mailadressen.

 

Leerlingenraad

Kinderen hebben een belangrijke rol op school, net als de ouders en leerkrachten. Daarom is er een leerlingenraad met twee leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. Deze zes leerlingen praten ongeveer een keer in de maand met de directeur over allerlei zaken die met school te maken hebben. In de eigen groep wordt daarna nabesproken wat er met elkaar is besproken.

 

Leerplicht

De leerplicht gaat in op de eerste van de maand, die volgt op de vijfde verjaardag van het kind. Omdat het kan voor komen dat de schoolweek voor de vijfjarigen nog te vermoeiend is, kan de kleuter ten hoogste 5 uur per week thuis gehouden worden. Dit moet vanzelfsprekend wel tijdig aan de school worden doorgegeven. In sommige gevallen kan de directeur toestaan dat een vijfjarige kleuter 10 uur per week mag worden thuis gehouden. Deze uren mogen niet opgespaard worden voor bijvoorbeeld een extra vakantie. Bovengenoemde regelingen vervallen zodra een kind zes jaar is geworden! U kunt een afspraak maken om een kijkje te komen nemen op onze school met de directeur Cornélie Bogerd. 

De gemeente let er op dat u zich houdt aan de regels van de leerplicht. Daarvoor is een leerplichtambtenaar aangesteld. Hij heeft een controlerende taak. Soms mag de directeur geen toestemming geven voor afwezigheid van uw kind. Dat moet de leerplichtambtenaar dan doen.

 

Logopedist

Wij werken samen met Logopediepraktijk Leerdam.

 
Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de MR. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het schoolbestuur. De MR van onze school bestaat uit zes mensen: drie ouders en drie leerkrachten. De medezeggenschapsraad komt ongeveer eens in de twee maanden bijeen. De bijeenkomsten zijn openbaar. Onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn: huisvesting, formatie en functies van leerkrachten, vervoer naar de BSO, ICT-beleid, communicatie, schoolplan en zorgstructuur. Soms worden de bijeenkomsten door ouders bezocht. Dat wordt door de leden van de MR zeer gewaardeerd. 

 

Mobiele telefoons

Kinderen nemen geen mobiele telefoon mee naar school. Alleen in uitzonderlijke situaties kan de directie hier toestemming voor geven.

 

Muzieklessen

Naast het vak muziek in de groepen, wordt er in groep 5 muziekles gegeven door een muziekdocente van Aurora. Gedurende 10 weken krijgen de kinderen een basisaanbod muziek. De lessen worden afgesloten met een prachtige eindvoorstelling in samenwerking met het Groot Orkest van Aurora. Ouders en belangstellenden zijn bij deze uitvoering van harte welkom. Na de lessenserie kunnen kinderen van de Hobbitstee verder gaan met het ontwikkelen van hun muzikale talent na schooltijd. Zie ook Buitenschoolse activiteiten. Klik hier voor meer informatie over Aurora.

 
Nieuwsbrief

Zie Info Hobbitstee.
 

Ouderavonden

Om het contact met de ouders van de school te bevorderen en de betrokkenheid te versterken, worden er ieder jaar een aantal ouder(informatie)avonden gehouden. Tijdens de informatieavond in september kunnen de ouders kennismaken met de docent en de lesprogramma van dat schooljaar. Ieder voorjaar is er een thema-avond in de school met workshops waarvoor ouders zich kunnen aanmelden.

 

Ouderbijdrage

De ouders van de Hobbitstee wordt jaarlijks verzocht de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Deze bijdrage is nodig om allerlei activiteiten voor de kinderen te organiseren in en om de school. Bijvoorbeeld: het sinterklaasfeest, het  schoolvoetbaltoernooi, de sportdag, de Glasstadmars, de afscheidsviering van groep 8, excursies etc. Deze activiteiten zorgen voor een mooie herinnering aan de basisschooltijd voor later.

Maar ook de ouderavonden worden van deze bijdrage georganiseerd. Ieder jaar maakt de ouderraad een begroting en aan het einde van het jaar leggen zij verantwoording af voor de besteding van het geld. Print hier het formulier voor een doorlopende machtiging. Deze machtiging geldt voor de hele schooltijd van uw kind(eren). De machtiging stopt zodra uw kind de school heeft verlaten. Ook kunt u de ouderbijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL42RABO 015.40.33.650, t.n.v. Stichting Ouderraad OBS De Hobbitstee, Leerdam. 

 

Ouderraad (OR)

De ouderraad (OR) is een actieve groep ouders in de school. Zij vertegenwoordigen alle ouders van de leerlingen en worden ook gekozen door de ouders. De ouderraad organiseert in samenwerking met het team allerlei festiviteiten in en rond de school. Met als doel bij te dragen aan een goed schoolklimaat. Ieder jaar in oktober organiseert de ouderraad een ouderavond. Tijdens die bijeenkomst legt de ouderraad verantwoording af over het beleid dat is gevoerd. Ook overlegt de ouderraad met de ouders over het beleid voor de toekomst. Hier kunt u meer informatie vinden vanuit de ouderraad. 

 

Overblijven

Kinderen kunnen tussen de middag overblijven op De Hobbitstee. Overblijven kan iedere schooldag tussen 12.15 en 13.15 uur op school. Er is een rooster gemaakt met gecertificeerde overblijfouders die komen helpen tijdens de lunch. Zij houden ook toezicht bij het buitenspelen tussen de middag. De overblijfcoördinator van onze school is Haydie Klemann. Nieuwe leerlingen die overblijven, ontvangen een overblijfreglement met daarin een beschrijving over het verloop van het overblijven en het reglement. De overblijfouders ontvangen per maand een vergoeding voor de hulp bij het overblijven. Op maandagochtend is in de hal van school de coördinator aanwezig voor op- en aanmerkingen.
 
De overblijfkosten zijn € 2,00 per keer. Hiervoor ontvangt u maandelijks achteraf een factuur. Deze factuur wordt digitaal verstuurd vanaf het mailadres finance.leerdam@o2a5.nl. U moet deze factuur via de bank aan ons overmaken, wij zijn niet in het bezit van een kas.
 
Elke maandagochtend tussen 8.35 uur - 9.00 uur kunt u terecht om informatie te vragen bij de overblijfcoördinator Haydie Klemann. Zij zit in de hal en is telefonisch te bereiken op het nummer 06-53448914. Ook via de mail kunt u contact opnemen met haar: p.klemann@chello.nl.

Hier vindt u het inschrijfformulier voor het overblijven op de Hobbitstee. 

 
Parkeren

Ondanks herhaalde verzoeken hebben we nog steeds problemen met de verkeersveiligheid rondom de school. Wij verzoeken u daarom nogmaals om uw auto te parkeren in de daarvoor bestemde vakken. Er is altijd binnen 2 minuten lopen van school parkeerruimte. Wilt u NIET op de weg stilstaan om uw kind uit te laten stappen en wilt u NIET op de stoep parkeren? Dat maakt het voor kinderen die te voet of per fiets arriveren onoverzichtelijk en gevaarlijk. En kom zelf, als het even kan, lopend of met de fiets. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat iedereen veilig naar school kan komen.

 

Pauze

In de ochtend hebben kinderen van groep 3 t/m 8 een korte pauze van een kwartier. Daarin is er tijd om buiten te spelen. Na het buitenspelen wordt er in de klas gegeten en gedronken en wordt er gekeken naar het Jeugdjournaal of andere schooltv-programma's of er wordt voorgelezen in de groep. Tussen 12.15 en 13.15 uur is het lunchpauze. De kinderen kunnen dan naar huis om te eten of ze blijven over op school. Zie ook Eten en drinken en Overblijven. De middenbouw en bovenbouw spelen op verschillende tijden buiten: Groep 6, 7 en 8 van 10.15 tot 10.30 uur en groep 3, 4 en 5 van 10.30 tot 10.45 uur.

  
 

Podiumdagen

Onze school schenkt extra aandacht aan kunst- en cultuureducatie. De kinderen van groep 1 t/m 3 hebben podiumdagen op school, waarbij ouders, opa's en oma's van harte welkom zijn om te komen kijken. De kinderen verzorgen een voorstelling op het podium van de school

In groep 4 treden de kinderen op in samenwerking met theatergroep La Troupe. Na 10 basislessen op school zorgen zij voor een podiumvoorstelling. Na deze lessenserie kunnen zij verder toneellessen volgen na schooltijd voor een kleine onkostenvergoeding. Hun uiteindelijke presentatie wordt gehouden in theater Go, 500 meter van de school. Ook daar is iedereen van harte welkom.

In groep 5 krijgen de kinderen de kans om muzieklessen te volgen. Eerst krijgen zij muziekles onder schooltijd met een eindpresentatie met Aurora op het podium op school. Na deze lessenserie kunnen zij verder muzieklessen volgen op school na schooltijd. Zo kunnen ze mee doen aan het opstaporkest van Aurora. De prestentaties vinden plaats op school of in partycentrum het Dak. 

De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 kiezen wisselende presentatievormen, zoals het maken van een schoolkrant of een presentatie/een tentoonstelling. 

 

Protocollen

Hier vindt u het omgangsprotocol van onze school. In het omgangsprotocol staat hoe wij als leerlingen, leerkrachten en ouders met elkaar omgaan.

Hier vindt u het protocol bij medisch handelen van stichting O2A5. 

 
Rapport

De leerlingen in groep 3 tot en met 8 krijgen twee keer per jaar een rapport mee naar huis. In september krijgen de kinderen geen rapport, maar worden alle ouders uitgenodigd om in gesprek te gaan over uw kind. Rond februari en juni krijgt uw kind het rapport mee naar huis. De leerkracht nodigt u vervolgens uit voor een 10-minutengesprek. De rapporten moeten een maand voor uitreiking weer retour zijn op school.

 

Roken

Roken in school en op het schoolplein is niet toegestaan; wij zijn een rookvrije school.

Schoolarts

De schoolarts onderzoekt de leerlingen een aantal keer tijdens hun schoolloopbaan. 
Groep 1: controle van ogen en oren.
Groep 2: periodiek geneeskundig onderzoek. U krijgt hierover bericht. Het is gebruikelijk dat één van de ouders bij dit onderzoek aanwezig is. 
Groep 4: controle van lengte en gewicht.
Groep 7: controle van ogen en rug/houding en verdere ontwikkeling. Ook hier is een ouder aanwezig bij het onderzoek. Het is mogelijk in groep 7 een onderzoek op indicatie aan te vragen. De leerkracht kan dit onderzoek aanvragen, maar ook de ouders kunnen dat doen.

 

Schoolfotograaf

Ieder jaar krijgen wij bezoek van de schoolfotograaf. Hij/zij maakt foto’s van uw kind, al of niet met broer(s) of zus(sen). Wij geven u de datum tijdig door. Verder worden er bij activiteiten en speciale gelegenheden regelmatig foto’s gemaakt, ook door ouders. Deze krijgen een plaats op de website. Bent u benieuwd naar de foto's van uw kind? Kijk verder in het menu Foto’s. U krijgt als ouder een inlogcode om de foto's van de groep van uw kind(eren) te bekijken. 

 

Schoolgids

Als u uw kind aanmeldt bij onze school ontvangt u automatisch een schoolgids. Ieder schooljaar ontvangt u de schoolgids via de mail en/of kunt u het vinden op de schoolwebsite. In de schoolgids staan de gegevens van dat schooljaar. Hier vindt u de digitale versie van de schoolgids 2020-2021.

 

Schoolmaatschappelijk werk

De school kan, in nauw overleg met de ouders, een beroep doen op het schoolmaatschappelijk werk van de Rivas Zorggroep. Het schoolmaatschappelijk werk ondersteunt de school bij het voorkomen van en het zoeken naar oplossingen voor gedragsproblemen van leerlingen. Hierbij is er aandacht voor factoren bij het kind zelf, het gezinsmilieu en het pedagogisch klimaat op school. U kunt via de school of via het Rivas ondersteuning vragen, telefoon (0183) 64 35 71. De Rivas Zorggroep is gevestigd aan de Koningin Emmalaan 30, 4141 EC Leerdam. Kijk hier voor meer informatie. Onze contactpersoon is Henny Vink.

 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) brengt onze school, zowel kwalitatief als kwantitatief, in beeld. Het geeft informatie over onze leerlingen, onze ondersteuning zowel de inhoud als de omvang, de kwaliteit van deze ondersteuning en de expertise van ons schoolteam.

Op basis van de informatie uit ons schoolondersteuningsprofiel, wordt de basisondersteuning en extra ondersteuning verder ontwikkeld. We werken dit uit in de ontwikkelagenda.

Het opgestelde profiel dient na enige tijd wel geactualiseerd te worden, omdat de leerlingpopulatie verandert, personeel vertrekt, nieuw personeel komt of omdat scholing is gevolgd.

U kunt hier het gehele document lezen.

 

Schoolplan

Het schoolplan is een strategisch document dat de koers uitzet op een aantal hoofdthema’s: onderwijs, personeel, organisatie, financiën en huisvesting. Het is gebaseerd op de uitgangspunten van het ‘Strategisch Beleidsplan O2A5'. Het schoolplan zien we als een kwaliteitsdocument waarin het beleid voor de komende jaren is geformuleerd. Het is daarmee tevens een verantwoording aan de ouders van onze school. De keuzes die we maken zijn vertaald in een haalbare planning. Het schoolplan vindt u in de schoolgids.  

 

Schoolplein

Ouders van kinderen uit groep 1 t/m 4 wachten hun kind na schooltijd op het schoolplein op. Niet aan de overkant van de weg i.v.m. de verkeersveiligheid. De leerkrachten uit de kleutergroepen (en vaak ook groep 3) lopen na de les met de kinderen mee het schoolplein op om te zien of er een ouder aanwezig is. Pas dan mogen de kinderen het schoolplein af. Kinderen van groep 5 t/m 8 verlaten het schoolplein door het hek aan de zijkant van de school (Prinses Irenelaan). Na schooltijd gelden dezelfde regels als tijdens de pauzes! Zie Pauze. Op het plein mag er niet worden gefietst of gevoetbald. Voetballen kan op het daarvoor bestemde voetbalveldje tijdens de korte pauze en het overblijven. Tijdens de lunchpauze is het schoolplein gesloten. Kinderen die tussen de middag thuis gaan eten kunnen vanaf 13.00 uur het schoolplein weer op.

 

Schoolreis

Eén van de hoogtepunten van het schooljaar is voor de kinderen de schoolreis in september. De groepen 1, 2 en 3 gaan gezamenlijk op schoolreis. Groep 8 gaat niet op schoolreis, omdat zij dat schooljaar op kamp gaan. De reizen worden in nauwe samenwerking tussen de docenten en de ouderraad voorbereid. ’s Morgens worden de kinderen op school uitgezwaaid door hun ouders en de andere klassen. Ouders die het leuk vinden om mee te gaan op schoolreis kunnen zich aanmelden bij de docent.

De kosten van deze dag bedragen tussen de 10 en 20 euro. Ouders krijgen een uitgebreide brief over wat de kinderen wel en wat ze niet moeten meenemen deze dag.

 

Schooltijden

U vindt de schooltijden hier.

Groep 1 en 2 zijn woensdag de hele dag vrij.

De kinderen mogen 10 minuten vóór het begin van de les naar binnen. Dan klinkt het eerste belsignaal. Bij het tweede belsignaal moeten alle kinderen in de klas aanwezig zijn. Dan kan de les direct beginnen. De ouders van de kinderen van groep 1 en 2 nemen (kort) afscheid in de hal of de klas. Kinderen van groep 3 t/m 8 gaan zoveel mogelijk zelfstandig de school in.

 

Schooltuin

De schooltuin wordt onderhouden door onze conciërge Jacqueline. Er staan verschillende planten in onze tuintjes. 
 

Sinterklaasfeest

Ieder jaar wordt op de Hobbitstee het Sinterklaasfeest gevierd. Tussen 8.45 en 9.00 uur worden de Sint en zijn Pieten op het schoolplein toegezongen door de kinderen, docenten en ouders. Aansluitend is er in de hal een viering voor de kinderen. De kinderen mogen die dag verkleed naar school komen. Kinderen van groep 1 t/m 5 krijgen van de sint een cadeautje op school. Kinderen van groep 6 t/m 8 trekken lootjes en kopen voor elkaar een cadeautje en maken een surprise met gedicht. Bij de viering van het feest in de school zijn de ouders niet aanwezig. 


Sociale media

Op de Hobbitstee zijn wij ons ervan bewust dat sociale media een onderdeel zijn van de huidige samenleving en de leefomgeving van onze leerlingen, ouders en andere belanghebbenden. Sociale media, zoals Facebook, bieden een mogelijkheid om te laten zien dat we trots zijn op onze school. Wat wij ons beseffen is dat met sociale media, je ook zeker (onbewust) de goede naam van de Hobbitstee en van alle betrokken kunt beschadigen. Daarom ook dat we dit in een protocol over sociale media hebben opgesteld. Wij vragen alle betrokkenen bewust met sociale media om te gaan. Wij vinden het belangrijk dat de school en de gebruikers van sociale media de reguliere omgangs- en fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe mogelijkheden met een positieve instelling benaderen. Wij vertrouwen er dan ook op dat iedereen, zowel teamleden als leerlingen, ouders en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met sociale media. Dit protocol heeft als doel bij te dragen aan een goed en veilig school- en onderwijsklimaat. Het protocol heeft als doel de stichting, de school, de medewerkers, de leerlingen en de ouders te beschermen tegen de mogelijk negatieve gevolgen van sociale media. In dit protocol hebben wij onze uitgangspunten vastgelegd.
 

Speelgoed

Kinderen nemen geen eigen speelgoed mee naar school. Tijdens spelletjesmiddagen kunnen kinderen spullen meenemen na overleg met de leerkracht. De kinderen nemen dan hun speelgoed mee in de klas.
 

Sport- en spelletjesdag

In april/mei/juni organiseren wij voor de groepen 1 tot en met 8 een sport- en speldag. Als het past in de planning sluiten wij aan bij de Koningsspelen. De spelletjesdag voor de onderbouw is in de omgeving van het schoolplein. De sportdag is voor de kinderen van de midden- en bovenbouw bij sportverenigingen in Leerdam (of omstreken). De kinderen komen die dag met verschillende sporten in aanraking. Ouderraad, klassenouders, hulpouders en het team zorgen voor een vlekkeloos verloop van deze leuke activiteit. Er zijn altijd veel hulpouders nodig. Aanmelden kan bij de docent van uw kind. 
 

Stagiair(e)s

Regelmatig lopen er studenten stage op onze school. Bijvoorbeeld van de opleiding tot onderwijsassistent of van de Pabo. Zij doen op deze manier praktijkervaring op en ondersteunen tegelijk de leerkrachten.
 

Stichting Kinderopvang Centraal Nederland (SKCN)

Stichting Kinderopvang Centraal Nederland (SKCN) uit Leerdam heeft met elke school in haar werkgebied een contract afgesloten voor buitenschools opvang. Kinderen zijn welkom op een buitenschoolse opvang locatie of bij een gastouder.

Werkwijze BSO Hofkanjers en Pluskanjers (Leerdam Oost):

De BSO Hofkanjers is voor de jongste kinderen (groep 1 t/m 5) en is gevestigd in de Julianaschool te Leerdam. Deze school zit recht tegenover onze school, aan de andere kant van de Emmalaan. De kinderen gaan onder begeleiding van medewerkers van de SKCN naar de overkant. De medewerker is herkenbaar aan het gele hesje en/of een paarse SKCN trui. Kinderen vanaf 8 jaar mogen, na overleg tussen pedagogisch medewerker en ouders, zelfstandig van school naar de BSO gaan. 

De BSO Pluskanjers is voor de oudste kinderen (groep 6 t/m 8) en is gevestigd in ons schoolgebouw. Het aanspreekpunt is Sjoukje. Om 17:30 uur gaan de kinderen van de Pluskanjers onder begeleiding naar de Julianaschool om zich aan te sluiten bij de Hofkanjers. De kinderen kunnen tot 17:30 uur opgehaald worden op de Hobbitstee en daarna bij de Julianaschool.

Bij aankomst op de BSO (Hof- en Pluskanjers) krijgen de kinderen iets te eten en te drinken. Daarna is er tijd voor binnen- en/of buitenactiviteiten. Dagelijks biedt de BSO een ‘activiteit van de dag’ aan. Kinderen worden gestimuleerd om aan deze activiteit mee te doen, maar hoeven het niet. De BSO is immers vrije tijd; niets moet, veel mag! 

Mocht uw kind door ziekte of andere redenen niet meegaan naar de BSO gaan dan moet u dat zelf doorgeven aan de BSO telefoon: 06 53 44 89 14. Bij voldoende interesse biedt SKCN ook voorschoolse opvang aan.

Opvang tijdens vakantie en studiedagen:

Tijdens schoolvakanties is de BSO de hele dag geopend. Tijdens studiedagen van school kan uw kind de hele dag of een dagdeel bij de BSO terecht. Ook ouders die geen contract hebben met SKCN, kunnen gebruikmaken van opvang tijdens studiedagen van school.

Meer informatie kunt u verkrijgen via de website www.skcn.nl of door contact op te nemen met info@skcn.nl of tel. 0345 – 639 555.

 
Toetsen

De Hobbitstee kent een leerlingvolgsysteem (LVS). Hiervoor toetsen we de kinderen van groep 3 tot en met 8 regelmatig en op verschillende onderdelen. Zo kunnen wij problemen vroegtijdig signaleren en goed inspelen op wat een kind aan zorg nodig heeft.

Toetsen is belangrijk, maar het observeren van het kind individueel en in de groep is ook een belangrijk onderdeel. We nemen alleen toetsen af als het zinvol is en wat toevoegt. Alle gegevens van de leervorderingen van het kind worden bijgehouden. De coördinatie ligt in handen van intern leerling begeleider Christel Bongers. De uitslagen van de toetsen komen aan de orde tijdens het rapportgesprek met de docent.

In november maken de leerlingen uit groep 8 het Drempelonderzoek. Dit is een eindtoets die wij gebruiken om, samen met onze observaties en toetsgegevens uit eerdere schooljaren, een voorlopig advies op te stellen. In februari volgt dan het defnitieve advies. Hierin worden ook de laatste Cito Midden 8 toetsuitslagen meegenomen.

In april maken de leerlingen van groep 8 de Cito eindtoets. De toets geeft een vergelijking van het resultaat van de leerling ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze toets vormt geen onderdeel meer van de toelatingsprocedure van het voortgezet onderwijs. Meer informatie: www.cito.nl

 

Toneel

Zie Dramalessen.
 

Trakteren

Zie Verjaardagen.
 

Tussenschoolse Opvang (TSO)

Zie Overblijven.

 
Vakanties / vrije dagen

Het actuele overzicht van vakanties en vrije dagen vindt u hier. U moet zich aan deze vastgestelde vakanties houden: het is niet toegestaan om de vakanties te verlengen. Dat geldt ook voor wintersportvakanties of bezoek van leerlingen aan hun thuisland. In de schoolgids kunt u vinden op welke gronden er verlof kan en moet worden aangevraagd. Scholen kunnen kinderen bijvoorbeeld vrij geven voor dagen met belangrijke familieverplichtingen, zoals een begrafenis of huwelijk. Dat geldt ook voor dagen waarop ze vanwege geloof- of levensovertuiging niet op school kunnen zijn. Verzoeken voor extra vrije dagen moeten twee maanden van te voren worden ingediend bij de directie. Klik hier voor het formulier. Zie ook Verzuim/ziek zijn. 

 

Veiligheid

In ieder klaslokaal hangt een ontruimingsplan. Daarin staat precies beschreven hoe de kinderen de school verlaten in het geval van een calamiteit zoals een brand. Hier wordt regelmatig mee geoefend, soms onder begeleiding van de brandweer. Preventiemedewerker van de school is Anja van Geffen. Leerkrachten die een opleiding hebben gehad op het gebied van brandpreventie en jeugd-EHBO worden jaarlijks bijgeschoold. De bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn: Wendy Biemans-Niesthoven, Alexander Caspers, Christel van Dijk-Bongers en Bianca Janssen. Ook de overblijfouders zijn in het bezit van een EHBO-certificaat. En leerlingen in groep 8 kunnen een EHBO-jeugddiploma halen. Tijdens grote bijeenkomsten in de hal wordt de brandweer op de hoogte gesteld.

Onze school wil ook in sociaal opzicht een veilige school zijn. Naast de reeds bestaande beleidsdocumenten die onze school hiervoor heeft, zullen wij ook een samenhangend sociaal veiligheidsbeleid ontwikkelen. Voor het monitoren van het welbevinden van de leerlingen gebruiken wij ZIEN! en de Kanjertraining. De coördinator van het pestbeleid en de rol van aanspreekpunt over pesten, zijn belegd bij één van onze teamleden, namelijk Christel Bongers. 

 

Verjaardagen

Als je jarig bent is het feest, ook op school. In de klas wordt er voor je gezongen, je mag de klassen rond en natuurlijk mag je ook trakteren. Wij vragen altijd om een kleine, gezonde traktatie die we op school kunnen opeten. Grote trakaties of snoep moeten we mee naar huis geven. Kinderen van groep 1 t/m 5 mogen ook langs bij de leerkrachten in de groepen 1 t/m 5 en bij de directie.

 

Vertrouwenspersonen

Binnen De Hobbitstee zijn twee personen aangesteld als vertrouwenspersoon. In geval van vermeende seksuele intimidatie of discriminatie kunnen kinderen of ouders contact opnemen met Karen Looijen of Christel van Dijk-Bongers. Aan de kinderen wordt dit jaarlijks bekend gemaakt door de groepsleerkracht. De kinderen kunnen altijd bij de vertrouwenspersonen terecht. Ook kunt u als ouder contact opnemen met Karen (karenlooijen@o2a5.nl) en Christel (cbongers@o2a5.nl). 

Daarnaast is er ook een externe vertrouwenspersoon werkzaam voor stichting O2A5. De externe vertrouwenspersoon ondersteunt ons bij de behandeling van problemen en klachten die te maken hebben met ongewenst gedrag en machtsmisbruik. Klik hier voor de contactgegevens.

 

Verzuim / verlof 

In de leerplichtwet staat dat ouders ervoor moeten zorgen dat hun kinderen naar school gaan. Zomaar wegblijven mag niet. Uw kind hoeft alleen niet naar school als de school dicht is vanwege vakantie of studiedag of als uw kind ziek is. Als uw kind, om wat voor reden ook niet naar school kan komen, geef dit dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór schooltijd door. Het is het handigst als u de leerkracht rechtstreeks een mail stuurt. Maar het kan eventueel ook telefonisch via (0345) 614977 of per e-mail naar de directie: hobbitstee@o2a5.nl. Als kinderen er niet zijn, maken wij ons soms zorgen. Berichtjes via een broer of zus komen soms niet door. Dus graag een telefoontje of mailtje naar de leerkracht of directie. Is een leerling afwezig zonder afmelding, dan proberen wij u te bellen.  Een aanvraag voor verlof kunt u doen bij de directeur. Klik hier voor het formulier. Zie ook vakanties / vrije dagen.
 

Voetbaltoernooi

Ieder jaar in maart en april doet de Hobbitstee mee aan het schoolvoetbaltoernooi, georganiseerd door Stichting Jeugd Actief. Kinderen vanaf groep 5 kunnen hieraan deelnemen. Er worden door de school zoveel mogelijk teams geformeerd. Het toernooi vindt plaats op meerdere woensdagmiddagen op de sportvelden in Leerdam. De finales worden gespeeld bij Leerdam Sport of LRC. Ouders worden op de hoogte gesteld via de nieuwsbrief. De ouderraad zorgt voor schooltenues, eten en drinken en het team zorgt voor begeleiding van de kinderen. Kijk hier voor meer informatie over Stichting Jeugd Actief Leerdam.

Zelfstandigheid

Wij willen graag samen met de ouders werken aan de zelfstandigheid van de kinderen. Daarom vragen we de ouders van groep 3 t/m 8 om de kinderen alleen naar de klas te laten gaan. Zo leren ze om zelf hun tas en hun jas op te hangen, zelf hun eten en drinken op de daarvoor bestemde plaats neer te zetten. U kunt natuurlijk (indien echt nodig) altijd een korte boodschap aan de leerkracht doorgeven. Met vragen kunt u na schooltijd terecht, of u kunt de leerkracht een mail sturen. Op deze manier kunnen wij er zijn voor de kinderen als ze binnenkomen. Dus help uw kind zelfstandig te worden en laat ze alleen naar de klas gaan. Dit helpt ook de drukte in de gangen tot het minimum te beperken.

 

Ziek zijn

Als uw kind ziek is, kan het niet naar school. Meld dit dezelfde dag nog. Het is het handigst als u de leerkracht rechtstreeks een mail stuurt. U kunt ook in de ochtend bellen of mailen naar de directie. De school moet immers weten waarom uw kind niet aanwezig is. Zie ook verzuim / verlof.

 

Zorgcoördinator

Zie Intern begeleider.